Biblioteca di Montorso

Orario:

Sat 02 July Chiusa
Sun 03 July Chiusa
Mon 04 July 14:45 - 18:15
Tue 05 July 14:45 - 18:15
Wed 06 July 14:45 - 18:15
Thu 07 July 14:45 - 18:15
Fri 08 July Chiusa